World of Darkness‎ > ‎Bobbie‎ > ‎

Character Sheet

Geist: The Sin-Eaters
Name: Bobbie Deringer
Geist: The Nesting Fowl
Archetype: Reaper
Player: Nikki Virtue: Fortitude
Threshold: Prey
Concept: Broken Sister
Vice: Greed Krewe: None
Attributes
Power Intelligence: OOO Strength: OO Presence: OOOO
Finesse Wits: OOO Dexterity: OOO Manipulation: OOO
Resistance Resolve: OO Stamina: OO Composure: OO
Skills   Other Traits
Mental Merits Health
(-3 Unskilled) Last Light [Charm]
⊗⊗ O O O O O O O O O
Academics OOOOO
Dedicate Charm
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Computer OOOOO
Merit 3 ⊗⊗ Willpower
Crafts OOOO Merit 4 ⊗⊗ O O O O
[Paterns] Investigation OO
-
-
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Medicine OOOOO
-
-
Plasm
Occult OO
-
-
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Politics OOOO -
-
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Science OOOOO
- -
Psyche
Physical Flaws O O O O O O O O O
(-1 Unskilled) - Synergy
Athletics OOOO - X________O
[Touch] Brawl OO Manifestations X________O
Drive OOOO
-
OOOOO 8________O
Firearms OOOOO Boneyard
OOOOO 7_ Fugue _O
Larceny OO Caul
OOOOO 6________O
Stealth
OOOO Curse
OOOOO 5________
Survival OOOO Marionette
OOOOO 4________
Weaponry OOOOO Oracle
OOOOO 3________
Social Rage
OOOOO 2________
(Seeming blessing, no negative) Shroud OOOOO 1________
[Birds] Animal Ken OO
- OOOOO Keys:
(start) Pyre Flame
(start + Keystone) Prime Evil
(need + Keystone) Stigmata
(Considering) Phantasmal
Size: 5
Defence: 3
Initiative Mod: 6
Speed: 9
Armor: -
Experience: _____/_____
Empathy OOOOO
Expression OOOOO
Intimidation OOOO
Persuasion OOOOO [Keystone Skill]
Socialize OOOOO
Streetwise OOOOO
Subterfuge OOOOO


Comments